Teckna barnförsäkring

Barnen är det mest värdefulla vi har. Men medan vi försäkrar hus, båt och bil till stora försäkringsbelopp är det inte alltid vi ser över vilket försäkringsskydd som gäller för barnen. Barnen har visserligen ett grundskydd via kommunala verksamheter, men ofta gäller skyddet bara under den tiden barnet faktiskt är närvarande på dagis, förskola eller skola.

Barnförsäkringen ger ett personskydd när det gäller såväl olycksfall som sjukdom. De skadehändelser och därtill kopplade ersättningar som kan utgå genom barnförsäkringen kan sorteras in i tre områden, nämligen invaliditetsersättning, ersättning vid dödsfall samt övrig ekonomisk hjälp och ersättning. Vid rena olycksfall som ger upphov till mindre skador ersätts dessutom kostnader för läkarbesök, tandläkarbesök samt transporter.

Om det värsta händer och barnet avlider eller drabbas av invaliditet på grund av sjukdom eller olycksfall är det ekonomiska antagligen inte det första man tänker på. De ersättningar man kan få från en barnförsäkring kan dock underlätta livet i framtiden.

Försäkringsbolagen skiljer på medicinsk invaliditet och förvärvsmässig invaliditet. Det första begreppet innebär att barnet får en bestående nedsättning av de kroppsliga funktionerna. Invaliditetsgraden beräknas i procent. Det är också invaliditetsgraden som bestämmer ersättningen. Det senare begreppet handlar om invaliditetsgradens påverkan på arbetsförmågan vid vuxen ålder. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst 50 procent betraktas personen vara förvärvsmässigt invalidiserad. För både medicinsk invaliditet och förvärvsmässig invaliditet utgår ersättning från försäkringsbolaget. Ersättningens storlek beror i huvudsak på vilket försäkringsbelopp man själv har valt.

Exempel på andra ersättningar som ingår i en barnförsäkring är ersättning för vanprydande ärr, ersättning för vård i hemmet samt ekonomisk första hjälp vid vissa sjukdomar.

Hur tecknar man barnförsäkring

När man tecknar en barnförsäkring fyller man först i en så kallad hälsodeklaration. Denna deklaration använder försäkringsbolaget för att kunna göra sina riskbedömningar. Därefter väljer man försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet utgör ett sorts tak för hur stor ersättning barnet kan erhålla vid medicinsk och/eller förvärvsmässig invaliditet.

Att tänka på när man väljer barnförsäkring

Det viktigaste är att inte vänta med att teckna barnförsäkring. Gravidförsäkringar gäller ofta tills barnet är sex månader, men gravidförsäkringen har samtidigt ett mindre omfattande skydd än en barnförsäkring. Teckna alltså så snart som möjligt efter födseln!

En annan sak att tänka på är att inte snåla med försäkringsbeloppet. Normalt kan man välja försäkringsbelopp mellan 500 000 kronor och två miljoner kronor. Om barnet skulle bli invalidiserat påverkas arbetsförmågan, och därmed också möjligheten till eget förvärvsarbete vid vuxen ålder. Ett  lägre försäkringsbelopp kan innebära negativa konsekvenser för barnet i framtiden.

Barnförsäkringarna är relativt omfattande, men precis som i andra försäkringar finns undantag. Ett undantag gäller medfödda sjukdomar. Som tur är går det ofta att teckna en tilläggsförsäkring. Kom dock ihåg att detta tillägg måste tecknas innan barnet är sex månader.

Braforsakringar.se kan du läsa mer om barnförsäkringar.